Portfolio > Inside Voices Two-Person Exhibition with C. Pazia Mannella

Tamsen Wojtanowski, I/You/We (Installed) (Detail)
Tamsen Wojtanowski, I/You/We (Installed) (Detail)
2014